A finuta ri l’elezioni

A finuta ri l’elezioni
C’è cu chianci e cu è felici
e C’è cu senza esitazioni
Fa manciati cu l’amici.

E strincennu ancora manu
Iddi si ca su cuntenti
Picchì ormai nenti è luntanu
E lu stesso è pi parenti.

Finalmenti me cucinu
Ri tant’anni schiffaratu
S’assittò non tavulinu
Cu lu postu ri impiegatu.

E chi diri ri me zia?
Ca è in attesa ri du anni
Cu lu postu in farmacia
Ci fineru li malanni!!

E me figghiu, chiddu nicu
Cu lu sulu so diploma
Grazi a lu nostru amicu
C’è in arrivu robba bona

Ma si talii di lavutru latu
Ra miragghia o u marcia peri
Un c’è nuddu accussi priatu
si virino sulu facci seri

trovi cu si fa du cunta,
e cu accumincia aviri siti
e la lingua sulu spunta
pi liccarisi i feriti

e unn’avennu chiù chi fari
tranni rari a testa o muru
accumincianu a pinsari
ca lu m’brogghiu fu sicuru

na lu quarteri ri me zia
ocche cuntu ancora un torna
cu promisi voti a mia
canciò strata pi du jorna

tra li tanti cunti fatti
una cosa fu scurdata
ca cu prima faciva patti
putia fari na fangata

ed ormai a cosa fatta
un si po recuperari
si lu cuntu nun appatta
caro mio c’è picca e fari

ed allura a cosa cancia
si ci tegnu ormai rancuri?
A le prossime cu mancia
Semu io e lu dutturi

E accussi ora ti ricu
cu tantissima convinzioni
A la prossima caru amicu
I vincemu l’elezioni!!!

di Filippo Leto

One Reply to “A finuta ri l’elezioni”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *