Angolo Poesie: Musicale siciliane

di Angolo Poesie*

grano_antico_sicilia-min

Stu tempu ni tribbìa comu un lavuri mitutu:

u tempu chi t’u cuntu e semu già fumeri apparutu,

stamu anticchia peri peri

e a mumentu addivintamu fumeri.

U suli quannu nesci tu nasci e t’abbrazza

e poi, quannu ci dici a testa, macari mancu t’amminazza

e una notti ri bonu e bonu pigghia e t’ammazza:

sta vita ni macìna a tutti comu una mulazza.

E allura a chi servi ca iti a missa

si poi vi pigghiati pi fissa,

chi veni a diri tutta sta mascarata

siddu ogni cosa a so tempu veni adurvicata?

C’è cu si senti giustu

e pari ancora cchiù cretinu,

comu na vutti ri mustu

ca unn’addiventa mai vinu

e c’è cu parti friscu e pulitu

e poi si vuasta comu l’acitu.
C’è cu nasci senza mutanni

e subitu av’a fari u granni,

e c’è cu nasci cu mussu ‘nto saccuni

e tutta a vita fa u picciridduni.

C’è cu mancu parra pi un s’asciucari a vucca,

e dici assai dicennu picca,

eppuru ci ‘mpiccicanu ca avi a lingua sicca;

e c’è cu paroli ni rici tanti

p’ammucciari quantu è gnoranti,

eppuru u trattanu chi ‘nguanti

e u preanu comu si preanu i santi.

Stu munnu è sbagliato eppuru va avanti,

u suli è scurdatu eppuru è ribbannenti,

e io usu paroli ormai vecchi

pi fari rimi novi,

tu i leggi e t’i cerchi

e pò essiri puru ca un ni trovi,

però u capisci ‘nzoccu dicu,

e sugnu a to dogghia ‘ncapu u vuddicu.

*di Domenico Passantino

domenicopassantino83.wordpress.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.