Taliati u to filaru

Taliati u to filaru
un taliari unni và u munnu,
ca u munnu un sapi unni và
e tu vo iri appressu a iddu ?

 

A cu ti detti a vita
cchiuttostu dicci “patri”
e a dda serpi
ca ti voli dari u so vilenu
tu dicci “unni vulemu !”

 

C’è cu si senti tuttu omu
e si inchi l’occhi cu so stessu fumu
tu lassalu fari, un c’iri appressu
tu fa u fissa e a iddu facci fari u spertu

 

Taliati u to filaru
un taliari chi fannu l’autri,
ca l’autri un sannu nzoccu fannu
e tu un po fari comu a iddi !

 

Talia cchiuttostu u cielu
e cuntacci i stiddi,
s’addumaru tutti pi ttia
pi st’occhi addurmisciuti
ca si persiru nta u munnu !

 

E a cu ti dici “fa accussì”
tu dicci a cu apparteni , dicci cu si
chiama a to patri, chiama a to matri
e addumannacci cu sunnu li to frati

 

picchì nta stu munnu
c’è cu duna cunfidenza
ma nta u cori dda nfunnu
un si capisci qual’è a simenza !

 

Tu dici ca u diavulu unn’asisti
tu dici “un mi nn’addugnu”
accussì ogni ghiornu chi passa
iddu teni u munnu mpugnu.

 

Tu dici ca un lu vidisti
ma iddu a tia ti vidi,
t’afferra e un ti lassa,
stu munnu è sutta u so putiri
e tu vo fari u fissa
vo fari finta ca un ci cridi !

 

Iddu però si scanta
di cu avi a vera fidi
di chiddu ch’era orbu e poi cci vidi
di cu avi l’occhi pi stanallu
e sapi ca u so fumu u fa gghiri
sempri n’fallu

 

Taliati u to filaru
un taliari unni va u munnu
ca u munnu va appressu au diavulu
e tu un po iri appressu a iddu !

di Ezio Spataro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.