L’elezioni r’i mancia-franchi

di Angolo Poesie*

So che la stavate aspettando e allora ve la regalo.

glionorevoli-toto

Poesia pi l’elezioni r’i mancia-franchi
(tantu pi farivi fari quattru cianchi!)

Vitti ca sti rimi fatti cu sintimentu
lassanu u me populu assai cuntentu,
e siccomu ‘nta me testa ci ficiru una speci di maarìa,
forsi pi sdegnu o forsi sulu pi divertimentu,
ora pigghiu e ci scrivu n’autra bella poesia.

È tempu d’elezioni
e allura vi cuntu r’i tinti e vi cuntu r’i boni.

Cca si parra di libertà e democrazia,
e di fari i cosi giusti pi puvureddi,
ma si ioca a carti e si bachìa
p’ammucciari quantu su frarici sti ciriveddi:

affaccianu o finistruni
pinzannu ca u populu è minchiuni,
ognunu si vapparìa
di essiri novu e mai vistu,
comu si fussi n’autru r’i figghi ri Maria,
‘nzumma, quasi comu n’autru Gesù Cristu.

C’è cu si passa a manu o pettu
e un trova mai gruppa e curpa,
poi quannu seri o cabbinettu
a fa grossa grossa e spissu a fugnatura si ci attuppa.

Tutti ricinu “ama a canciari”,
e si fannu nichi nichi e boni boni comu i puci,
ma una pocu s’avissiru a gghiri ammucciari,
puru ca hannu a lingua ri meli e unu e dui e si fannu a cruci.

Chiddu chi vonnu è sulu cumannari,
e dicinu: fari u beni pu paisi,
sunnu maistri ‘nta l’arti ri ‘mmrugghiari
e a mia mi veni ri pinzari:
comu hannu i corna tisi!

Si cuntanu e si summanu i voti
(sti vicarioti!)
assittati a tavulinu
e ti pigghianu pi cretinu
quannu ti fannu l’occhiulinu.

I politichi ri misteri
t’alliscianu ri davanti e ta mettinu ‘nto rarreri,
(su mafiusa o su carrabbineri?)
un talianu patri, matri né mugghieri
e sunnu genti
chi hannu i clienti
e i chiamanu “amici”,
fussi cosa di farici satari i renti
a iddi ca pi purtarisi“fannu sacrifici”,
iddi su genti sempri stanchi,
ca un canuscinu travagghiu e pigghianu r’in capu comu i valanchi,
genti ca un sapi u so dovìri,
genti chi vonnu campari comu i mancia-franchi,
(si ci penzu chiaru quasi quasi mi nni vogghiu iri!)

di Domenico Passantino*

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.